AVISOS LEGALS I POLÍTICA DE PRIVACITAT GENÈRIQUES

El Lloc Web www.magatzemscarmen.com (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de TEXMA 2014, SC, Cif:J55199319, amb domicili a Calonge, Av. Catalunya, 112, i correu electrònic info@magatzemscarmen.com.

TEXMA 2014, SC li dona la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (en endavant “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que el lloc web podria modificar en el futur aquestes Condicions d’Ús, li recomanem que les visiti periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats. Amb l’ànim que el Lloc Web s’ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, TEXMA 2014, SC recomana a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús intentarà ser solucionada contactant a través de correu electrònic: info@magatzemscarmen.com.

1 – OBJECTE

TEXMA 2014, SC subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en el Lloc Web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d’Ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (en endavant “Política sobre Protecció de Dades”). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació d’Usuari i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions d’Ús, reservant-se TEXMA 2014, SC el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot Usuari l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions que accedeixi a aquest Lloc Web, per la qual cosa si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir-se respecte a l’ús del present Lloc Web. Així mateix, queda advertit que, en ocasions es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i/o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades. És important , atenent la normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU que intenta preservar la confidencialitat i seguretat de les seves dades personals, que llegeixi en aquesta o altres pàgines web on vostè deixi les seves dades la Informació Bàsica que li facilitem. També ha de saber , que el fet de deixar les seves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima , ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE: TEXMA 2014, SC, Cif: J55199319, amb domicili a Calonge, Av. Catalunya, 112, i correu electrònic info@magatzemscarmen.com. FINALITAT: Gestionar serveis Comercials o d’ altra índole relacionats amb el nostre objecte social per part de clients, proveïdors, sol·licitants o persones de contacte. LEGITIMACIÓ :Consentiment de l’interessat, relació negocial i/ contractual. BASE LEGAL : Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). DRETS: Vostè podrà exercir els drets ARCO d’accés, rectificació , cancel·lació i/o oposició, així com el dret al bloqueig i portabilitat. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Vostè en tot moment podrà demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les seves dades personals (“segona capa”), a la mateixa adreça electrònica que li facilitem per poder exercir els seus drets.


2. PRIVACITAT I TRACTAMENT DE DADES

Quan per a l’ accés de determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència a TEXMA 2014, SC, que donarà a aquestes dades tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la Secció de Política de Protecció de Dades

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en el Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques , noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits a la pàgina, són propietat exclusiva de a TEXMA 2014, SC i/o tercers, els quals tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a TEXMA 2014, SC de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions . En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per TEXMA 2014, SC o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. TEXMA 2014, SC és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en el Lloc Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat. Així mateix queda prohibit suprimir, eludir o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a TEXMA 2014, SC l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

L’Usuari es compromet a Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les Condicions Generals del Lloc Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptats i (IV) l’ordre públic. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es necessitin per accedir al Lloc Web. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a TEXMA 2014, SC o a tercers per la informació que faciliti. No obstant l’establert en l’apartat anterior l’Usuari haurà d’abstenir-se de: Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de TEXMA 2014, SC, dels seus proveïdors o de tercers. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’ accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’ autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de a TEXMA 2014, SC o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Lloc Web i/o dels continguts. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ ordre públic. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’ equilibri psíquic. Sigui contrari a l’ honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web. Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a TEXMA 2014, SC qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior TEXMA 2014, SC quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·lícit. Si de manera negligent o dolosa incompleixi qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’ Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que de l’ esmentat incompliment poguessin derivar-se per a TEXMA 2014, SC.

5. HIPERVINCLES

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web www.magatzemscarmen.com. El Lloc Web normalment no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes i per tal de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers. Es concedeix a l’usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran donar a entendre que TEXMA 2014, SC recomana aquest Lloc Web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb TEXMA 2014, SC ni afirmar que ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el Lloc Web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. TEXMA 2014, SC, podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

6. RESPONSABILITATS

TEXMA 2014, SC no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes a les pàgines web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se com a conseqüència de l’ accés als continguts o informacions ofertes. Podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a les presents Condicions Generals d’Ús. No es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’ eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’ altres, de: Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de TEXMA 2014, SC. Intromissions il·lícites mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres. Abús indegut o inadequat del Lloc Web. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de www.magatzemscarmen.comTEXMA 2014, SC exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris del Lloc Web. Així mateix, queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’usuari reclamat per TEXMA 2014, SC, responsable de danys o perjudicis causats. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar TEXMA 2014, SC, enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega irracional sobre el funcionament del Lloc Web.

7. PROTECCIÓ DE DADES

Per utilitzar algunes dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, TEXMA 2014, SC tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007 i normativa Europea en Protecció de Dades REGLAMENT UE 2016/679 del PARLAMENT i del CONSELL EUROPEU. Per a això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el Lloc Web. Sempre podrà exercir els seus drets que li assisteixen per llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a més del dret a l’oblit d’una forma gratuïta. Per a això cal que vostè mateix o a través de persona legalment autoritzada aporti els següents documents al Responsable de Fitxer, TEXMA 2014, SC.

Atenció a l’Usuari: E-mail: info@magatzemscarmen.com DADES necessàries: Fotocòpia DNI, Identificació suficient si ostenta la representació, tutela o curatela d’un menor, Explicació i objecte de la reclamació, Indicar domicili per a enviament de comunicacions , telf., correu electrònic, per poder posar-nos en contacte amb vostè com més aviat millor i abans de deu dies .

8 . CODI DE CODUCTA

Principis generals. TEXMA 2014, SC es compromet al al seu contingut dels serveis oferts no hauran de: 1 – Induir o promoure discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i la resta de l’ordenament jurídic. 2 – Induir o incitar a actuar de forma il·legal. 3 – Portar a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars. 4 – Induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor, o a aprofitar-se o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari cridant. 5 – Induir o incitar qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc, o que atempten contra la salut o l’equilibri psíquic. 6 -Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei. 7 – Contenir informació falsa o caduca. 8 – Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal, incloent nom, domicili o altres dades, tenint aquesta consideració el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius amb relació a la finalitat per a la qual es recabin,

9. DURADA I ACABAMENT

La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, TEXMA 2014, SC podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

10. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, TEXMA 2014, SC, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc Web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no puguin excloure’ s tals declaracions i garanties.

11. FORÇA MAJOR

TEXMA 2014, SC, no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola, en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Girona, llevat que alguna llei o tractat internacional actués com a llei especial. En el supòsit que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, procedirà a la modificació o substitució de l’ esmentada estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’ objectiu i pretensió reflectits en l’ estipulació original.